Tak bezpieczne jak prawo jazdy

Ochrona danych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, o ile jest to możliwe. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1. Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Szkoła jazdy Batyra GmbH
Martin Batyra
Perlacher Str. 67
81539 Monachium-Giesing

Telefon: 089 / 69 77 73 74
E-mail: info@fahrschule-batyra.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO i art. 9 ust. 2 litry. a RODO, w zakresie, w jakim szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO są przetwarzane. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 par. 1 litr. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO musi zostać przeprowadzone. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

3. pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie nie ograniczy funkcjonalności tej witryny.

4. gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystasz z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się ani w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz wyświetlić naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
  Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki i za pośrednictwem których pewne informacje przepływają do miejsca, które ustawia plik cookie (tutaj przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do uczynienia strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i ogólnie skuteczną.

5. pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to: Typ przeglądarki i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, czas zapytania serwera. Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych retrospektywnie, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach niezgodnego z prawem wykorzystania.

6. formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

7. zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone

8. wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9) Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

10. prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych i zmienić je w dowolnym momencie, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Zmiana ustawień" /]

11. prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

12. informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

13. prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

14. korzystanie z Elementora

Elementor to oprogramowanie użyte do stworzenia układu tej strony. Pliki cookie służą do przechowywania liczby odsłon i aktywnych sesji użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do celów analizy, a jedynie w celu zapewnienia, że na przykład elementy, które zostały ukryte w kilku aktywnych sesjach, nie zostaną ponownie wyświetlone.

15. korzystanie z Google Maps

(1) Na tej stronie korzystamy z Map Google. Pozwala nam to wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Używamy tak zwanego rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane do Google. Dajemy ci możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko jeśli użytkownik kliknie zaznaczone pole, a tym samym je aktywuje, dostawca wtyczki otrzyma informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony naszej oferty online, a Mapy Google zostaną aktywowane do użytku.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowywania swojej witryny internetowej. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma do tego prawo, kontaktując się z Google.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach w tym zakresie oraz opcje ustawień w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA. Podstawą prawną przekazywania danych jest wyraźna zgoda użytkownika zgodnie z art. 49 RODO.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

16. korzystanie z Treści Użytkownika Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google User Content. Dostawcą usługi jest Google Ireland Ltd, Gordon House,
Barrow Street Dublin 4, Irlandia. Korzystając z usługi, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego (USA). Więcej informacji można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawcy pod następującym adresem URL: https://policies.google.com/privacy.

17 Borlabs Cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje plik cookie Borlabs, który ustawia technicznie niezbędny plik cookie (borlabs-cookie) w celu zapisania zgody użytkownika na pliki cookie. Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych. Plik cookie borlabs-cookie przechowuje zgodę udzieloną podczas wchodzenia na stronę internetową. Jeśli użytkownik chce cofnąć tę zgodę, wystarczy usunąć plik cookie w przeglądarce. Po ponownym wejściu / przeładowaniu witryny użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na pliki cookie.

18 Instagram

Żadne dane nie są przesyłane do Instagrama za pośrednictwem wtyczki Instagram w stopce tej strony. Dzieje się tak dopiero po kliknięciu linku i wejściu na stronę Instagrama oraz wyrażeniu tam odpowiedniej zgody.

19. zapytanie za pośrednictwem widżetu czatu WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp otrzymuje jednak dostęp do metadanych, które są tworzone w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zauważyć, że WhatsApp, zgodnie z własnym oświadczeniem, udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej firmie macierzystej Meta, która ma siedzibę w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Korzystanie z WhatsApp opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; można ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacji wymieniane między nami na WhatsApp pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.

20. Korzystanie z Google Recaptcha V3

W przypadku formularza kontaktowego korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. („Google”) w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem funkcji formularza kontrolowanym przez skrypt. Podczas korzystania z usługi Twój adres IP i ewentualnie inne dane będą przesyłane do serwerów Google w celu sprawdzenia, czy formularz kontaktowy jest używany przez człowieka, a nie przez zautomatyzowaną usługę. Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 | 1 f) RODO. Informacje na temat plików cookie są również wymagane od innych usług Google (takich jak Google Analytics, G-Mail itp.). Do tego gromadzenia danych mają zastosowanie różne przepisy Google dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google reCAPTCHA można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy. Nie można wykluczyć, że dane zostaną przekazane do USA. Podstawą prawną odpowiedniego przeniesienia jest art. 49 | 1 a) RODO. Użytkownicy mogą zrezygnować z formularza kontaktowego i skontaktować się z nami e-mailem lub telefonicznie.

21. cofnięcie zgody na przetwarzanie

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

22. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Źródło (częściowe): https://www.e-recht24.de